Lekens plats i förskolan

De allra flesta barn och vuxna har någon form av relation till förskolan. Antingen har man gått i förskola själv eller så har man barn som går i förskola. Majoriteten av alla svenska barn mellan 1-5 år går i den svenska förskolan. En vanlig föreställning är att barnen bara leker hela dagarna. Vad lär sig barnen egentligen i förskolan och vilka förmågor vill förskolan utveckla?

Att leka hela dagen

Förskolan får ta emot en hel del kritik när det gäller lekens roll och omfattning. För en utomstående kan det hela verka ostrukturerat och som rent slöseri med tid. Då har man dock missuppfattat både lekens roll och dess betydelse i förskolan. Det är nämligen så att leken har en central ställning i utvecklingen av barns sociala kompetens och den är oerhört betydelsefull på en mängd olika sätt.

Att lek och lärande hänger ihop är ingen nyhet för vare sig forskare eller förskollärare. I leken utforskar barnet olika strategier, roller, känslor och sätt att lösa problem. Genom att imitera, skapa nytt och prova sig fram utvecklas barnets självförtroende. Detta sker i samspel med omgivningen och i ständig kommunikation med andra människor. Det är med andra ord bra att leka hela dagen när leken sker i en kreativ och stimulerande miljö med närvarande vuxna som har kompetens och utbildning när det gäller både miljö och material. Den som vill studera till förskollärare kan söka in till förskollärarutbildningen via gymnasiebetyg eller via högskoleprovet 2019.

Stimulerande miljö

För att barn ska utvecklas genom lek och lärande behövs en genomtänkt och stimulerande miljö där man bland annat får pröva på och möta olika material av varierande slag. Ofta finns en tanke om rum i rummet vilket betyder att pedagogerna organiserar den pedagogiska miljön på ett sådant sätt att den blir både tilltalande och tillgänglig. Vanligt förekommande är att förskolan exempelvis har ett rum eller en tydlig hörna för bygg- och konstruktionslek med olika sorters material att bygga med. Färger, former och inspirationsbilder ger fantasi och kreativitet fritt spelrum. Det är också vanligt att det finns en ateljé där barnen kan leka med färger, vatten, lera och andra sinnesberikande material.

Det kompetenta barnet

En vanlig tanke inom dagens förskola är också synen på barnet som ett aktivt, kompetent och medforskande barn vilket även genomsyrar tanken på möbler och inredning. Ett aktivt och kompetent barn behöver kunna nå både material och leksaker samt få möjlighet att ge uttryck för vad man vill leka med. Material och leksaker på höga hyllor och i stängda skåp främjar inte ett lekande barns lärande. Detta betyder naturligtvis inte att de vuxna i förskolan kan ta ett steg tillbaka och låta barnen leka och utvecklas hur de vill. Barnen kan inte tillgodogöra sig allt i läroplanen på egen hand. Det spelar ingen roll hur kreativa och kompetenta de är. Kompetenta barn behöver kompetenta och närvarande vuxna som kan vägleda i rätt riktning.