Waldorfpedagogik  

Rudolf Steiner grundade Waldorfpedagogiken, även kallad Steinerpedagogiken som baserar på hans antroposofiska bild ochsyn på människan. Antroposofi är en rörelse som år 1913 grundades av Rudolf Steiner själv. Rörelsen handlar om människans förmåga att kunna erhålla kunskap genom översinnlig väg om den immateriella världen. Den är också delvis baserat på Rudolf Steiners engagemang i den teosofiska samfundet.

Waldorfpedagogiken menar att varje människa måste individuellt forska världen i helhet och uppdelningen i sinnlig och översinnligt. Det innebär att individen måste aktivt ägna sig åt bland annat, iakttagelser av natur, vetenskapliga studier, moraliska och meditation för att kunna uppnå kunskap om världen i helhet. Pedagogiken grundar därför i 

helhet om lägga vikt på känslo-, tanke och viljemässiga utvecklingen hos eleverna. Det handlar med ord om att barnen ska blir andligt medvetna för att kunna uppnå kunskap på bästa sätt. Pedagogiken menar också att den känslomässiga utveckligen är lika viktig som den intellektuella och av denna anledningen ska fokus ligga på de två för att barnen ska utvecklas på bästa sätt.

Som en resultat av att barnens känslomässiga utveckligen ligger i centrum av Waldorfpedagogiken har konst, musik, dramatik en viktig roll i lärandet. Lärandet bygger mycket på att lärarnas muntliga framställning. Denna framställningen är också i huvudsak lagt på en förmiddagarna eftersom att eleverna klarar bäst av att inhämta informationen. På eftermiddagarna fokuseras studierna på hantverk, laborationer, idrott och andra praktiska verksamheter. Eleverna byter inte heller lärare under de första 7 till 8 åren.

Läroplanen är tolvårig och elever lär sig främmande språk från klass 1. De första skolåren använder endast läroböcker försagor, myter och annat som handlar om fantasin. Lärandet rör sig stegvis mot fakta och vetenskap. Inom detta facket läggs stor vikt på naturvetenskap och matematik. Periodläsning tillämpas och de sammanfattas i arbetshäften. Dessa arbetshäftena illustreras men med tiden börjar de sammanfattas av eleverna. Ju högre klass man kommer läggs större vikt på självstudier, individuella ömdomen som ges till föräldrar och elever i slutet av varje läsår.

Waldorfpegagosiken tillämpas i bland annat, Waldorfskolor, Waldorfförskolor och Waldorffritidshem. Under år 2007 fanns cirka 38 Waldorfskolor i Sverige. Dessa skolorna byggs i stort sett på lärarna och föräldrarnas samverkan och är av detta anledningen fristående ställning.